Pancreatită acută necrotico-hemoragică
Acute Necrotico-Haemorrhagical Pancreatitis

(B.S., m., 46 ani / years old)
 
 Clinical Manifestations: patient whithout patologycal antecedentes, presented with pains in the upper abdomen, vomitings, quick and progressive deterioration of the general state in the last 6-8 hours. Liquidian deadness in the both hemitorax sides and abdomen. 
Clinic: pacient fără antecedente patologice, internat cu durerei violente de abdomen superior, vărsături, alterarea rapidă și progresivă a stării generale de cca. 6-8 ore. Matitate lichidiană în ambele hemitorace și în peritoneu.
 
The laboratory findings suggestive for acute pancreatitis. 
Probele sanghine sugerează o pancreatită acută.
The Peritoneal and Pleural Puncture: reveals intense haemorrhagic liquid (identical in  all the three cavities) with high level of amylapsin (hundred times). 
Puncția cavității peritoneale și a celor pleurale: identifică lichid intens hematic (identic în toate cele trei cavități) cu amilaze crescute de sute de ori.
Computerized Tomography:  enlarged, unhomogenous pancreatic space, ascites and bilateral pleuresy. 
Tomografia computerizata: loja pancreatică mărită, neomogena, ascită, pleurezie bilaterală.
 
Medical treatment fails and the renal failure and impairement of the general status at 48 hours from the onset make necessary the surgical treatment. Celioscopy reveals masive  haemoperitoneum and haematoma placed in the pancreatic space. It is preformed simple lavage and is placed a dialysis catheter; peritoneal lavage for 7 days. 
Se încearcă tratament conservator, dar instalarea unei insuficiențe renale și agravarea stării generale la 48 ore de la debut impun intervenția operatorie. Este aleasă explorarea celioscopică care identifică un hemoperitoneu masiv, cu hematom al lojei pancreatice. Se optează pentru lavaj simplu și instalarea unui cateter de dializă peritoneală, pe care se practică lavaj peritoneal 7 zile.
Cytosteatonecrotic zones at the first open surgery. 
Aspectul petelor de citosteatonecroză la prima intervenție deschisă.
AB
The difficult course imposes reoperation by classical approach. 
Evoluția dificilă impune intervenția deschisă. 
 
Intraoperative Appearance:  A,  B – pancreatic space after evacuation of a massive haematoma. 
Aspect intraoperator: loja pancreatică (A) după evacuarea unui hematom voluminos (B) din loja pancreatică.
Voiding colecistostomy and jejunostomy for alimentation. Zipp closing of the abdomen, because of the necessity of serially reinterventions.
Colecistostomie de descărcare și jejunostomie de alimentație. Închiderera abdomenului cu fermoar pentru a putea recontrola cavitatea peritoneală.
Daily peritoneal lavage, evacuation of a huge quantity of coagulated blood, without identification of a bleeding source. 
Lavaj zilnic al cavității peritoneale cu evacuarea a mari cantități de sânge coagulat fără a se putea identifica o sursă de sângerare.
At 14 days the zipp is useless and it is replaced with net. 
La 14 zile fermoarul devine neutilizabil și este înlocuit cu plasă. 
AB
At 14 days the patient develops MSOF, the bleeding trouble is increasing (A – extended ecchymoses) dyalisis for renal failure (B – 18 sesions). 
La 14 zile de la debut dezvoltă un sindrom de insuficiență multiplă de organe, tulburările de coagulare se accentuează (A - echimoze întinse), iar pentru insuficiența renală este instituit un program de dializă extra corporeală. (B - 18 ședințe). 
Multiple follow-up of the peritoneal cavity remove from the pancreatic space necrotic tissues and clotts. 
Recontroale repetate ale cavității peritoneale extrag țesuturi devitalizate și cheaguri din loja pancratică. În această perioadă alimentația pe jejunostomă tolerată.
After 43 days of difficult evolution and treatement the patient dies because MSOF, proximal digestive leakage. 
Dupa 43 zile de evoluție dificilă și tratament survine decesul prin sindrom de MSOF, fistulă digestivă înaltă. 

Necropsia
Necropsy

Massive bilateral pleuresy. 
Pleurezie bilaterală voluminoasă
The entire pancreatic space is filled by necrotic tissue; impossibility to identifie the pancreatic tissues. 
Loja pancreatică complet necrozată fără a putea fi identificat țesut pancreatic.
Large, bilateral renal infarctions. 
Infarcte renale întinse bilaterale.
Broncho-pneumonics areas. 
Focare bronhopneumonice.
Septic spleen. 
Splina septică.

<< Hosted by Medical Students Network