Tumoră renală cu hematom subcapsular
Renal Tumor with Subcapsulary Haematoma

(C.D., m., 66 ani / years old)
 
Clinical Manifestations: voluminous mass placed in the left hypocondrium with lumbar contact, asthenia, pallor.
Clinic: tumoră voluminoasă de hipocondru stâng, cu contact lombar, astenie fizică, paloare.
 
Laboratory: anemia - Hb = 6,5 gr %
Laborator: anemie Hb 6,5 gr%
Urography: voluminous and opaque image placed in the left hypocondirum and left flanc, partial opacified of the superior caliculus. The right kidney - normal morphofunctional aspect.
Urografia: imagine opacă voluminoasă în hipocondrul și flancul stâng, opacifiere parțială a calicelor superioare. Rinichiul drept cu aspect morfofuncțional normal.
Computerized Tomography: the left kidney modified,  with unhomogenous tumoral zones.
Tomografie computerizată: rinichiul stâng transformat tumoral cu zone neomogene.
Operation (left transperithoneal nephrectomy): parietal incision.
Operția (nefrectomie stângă pe cale transperitoneală): incizia parietală.
Operatory Specimen: masive yellowly renal tumour.
Piesa operatorie: tumoră renală masivă de culoare gălbuie.
 Operatory Specimen (transsected): voluminous subcapsular hematoma. The renal parenchym - inferior pole: irregular, yellowly,  poorly marked tumour. 
Piesa operatorie secționată: hematom subcapsular voluminos, coagulat. Parenchimul renal prezintă la polul  inferioar o tumoră neregulată, prost delimitată de culoare gălbuie.
Operatory Specimen: tumoral ulceration - origin of the subcapsular hematoma.
Piesa operatorie: ulcerație tumorală sursa hematomului subcapsular.
 
Hystopathologycal Exam: renal carcinoma (Grawitz tumour), trabecular pattern, difuse hemorrhagy, necrosis zones and fibrous septa. In the capsula are neoplasic islands (pT3pNxpMx - G2). 
Examen histopatologic: carcinom renal (tumoră Grawitz), formă histologică cu pattern trabecular, cu hemoragii difuze, zone de necroză și septuri fibroase. În capsulă se găsesc insule de invazie neoplazică (pT3pNxpMx - G2). 

<< Hosted by Medical Students Network