Calculi biliari
Gallstones

 A large morfological variety (side, colour, aspect) of gallstones prelevated from many patients.
Se remarcă varietatea morfologică (mărime, formă, culoare) a calculilor recoltați postoperator de la diferiti bolnavi.
 "Pure" cholesterolic gallstone - yellowly, translucent, radiare structure, ovoid; allredy solitary; 10% from gallstones.
Calculi de colesterol "pur". Gălbui, translucizi, ovoidali, cu structură radiară pe secțiune. 
Sunt totdeauna solitari. Constituie cca. 10% din toți calculii biliari.
 Gallstones with complex chemical composition, prevalent cholesterolic, but also with other substances (calcium,  biliary pigments, mucoproteins, detritus of cells), as a rule they are multiple, rounds or ovoids, with stratifications wich corespondes to the stages of complex lithogenesis. They are about 75% from gallstones.
Calculi cu compoziție chimică mixtă, predominant colesterolică, dar și cu alte substanțe (calciu, pigmenți biliari, mucoproteine, resturi celulare etc.). De regulă multipli, de forma rotundă sau ovalară, prezentând pe secțiune stratificări corespunzătoare etapelor de litogeneză complexă. Constituie cca. 75% din toți calculii biliari.
 Gallstones with complex composition, prevalent cholesterolic; 
polyhedric form (facetted) of most of them, form because of reciprocal modelling of stones while contractions of cholecyst. 
The side of gallstones may be uniforme (3) when the stones was formed in the same time. Many times, the stones are different side (1, 2, 4), what certify form of them in successive stages.
Calculi cu compoziție mixtă predominant colesterolică. De remarcat  forma poliedrică ("fațetată") a celor mai mulți dintre calculi, formă datorată modelării reciproce a calculilor în timpul contracțiilor veziculare. Mărimea calculilor poate fi uniformă (3) când calculii s-au format în același timp. De multe ori calculii sunt de mărimi diferite (1, 2, 4) ceea ce atestă formarea lor în generații succesive.
 Pigmentary gallstones formed by bilirubin and calcium salts, in  hemolytic situation or biliary infection. About 15% from gallstones.
Calculi pigmentari, formați din bilirubină și săruri de calciu, în condițiile unei stări hemolitice sau a unei infecții biliare. 
Constituie cca. 15% din toți calculii.
 Primitive coledocian gallstone (autochthonous) devloped in common bile duct, consequence of stasis and local infection. Cartridge aspect, sallow colour, friable. 
Calcul coledocian primitiv (autohton) dezvoltat in C.B.P. ca urmare a stazei și infecției locale. 
Forma de cartuș, culoare pamântoasă, friabil.

<< Hosted by Medical Students Network